Strona główna

Strona główna


Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Łubianka.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Do udostępniania informacji publicznej obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne o których mowa w art. 4 ustawy.

Przepisy wykonawcze zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2002r Nr 67, poz. 619). Określają one strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność Biuletynu.

Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Całość zgromadzona jest na stworzonej przez Ministra SWiA stronie głównej Biuletynu (www.bip.gov.pl), skąd odnośniki prowadzą do Biuletynów poszczególnych podmiotów określonych w ustawie.

Zakres publikowanych informacji
Podmiotowy serwis Biuletynu musi zawierać zgodnie z § 12 rozporządzenia:

  1. logo (znak graficzny) Biuletynu, 
  2. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu, 
  3. instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu, 
  4. menu przedmiotowe, 
  5. informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu, 
  6. rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują, 
  7. informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie, 
  8. moduł wyszukujący.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej można znaleźć m.in. informacje publiczne samorządu gminnego - w szczególności o statusie prawnym gminy, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów, majątku, a także o zasadach funkcjonowania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych (z wyjątkiem informacji publicznych podlegających wyłączeniu jawności) nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance,
- udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek zainteresowanego, który należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy, (druk wniosku poniżej do pobrania),
- możliwość wstępu na Sesje Rady Gminy, o których terminie zawiadamia się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.
W przypadku kiedy udostępnienie może nastąpić niezwłocznie nie jest wymagany wniosek.


  wniosek o udostępnienie informacji publicznej - do pobrania (22kB) rtf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztofa Zielińska (17 kwietnia 2003)
Opublikował: Krzysztofa Zielińska (17 kwietnia 2003, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Krzysztofa Zielińska (10 lutego 2004, 13:26:14)
Zmieniono: zmiana szaty graficznej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 393636